แถลงการณ์มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้ยุติการอนุมัติอนุญาตโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19

แถลงการณ์มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

เรียกร้องให้ยุติการอนุมัติอนุญาตโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19

          โดยที่ปรากฏว่าปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและติดตามเฝ้าระวังอาการจำนวนมาก และทำให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีต้องออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีการประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 1 ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และการปิดหรือจำกัดการติดต่อใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงอาจมีการประกาศข้อกำหนดอื่นๆ ในการจำกัดสิทธิในการเดินทางและรวมตัวรวมกลุ่มของประชาชนเพิ่มเติมนั้น

          มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นเป็นมาตรการอันจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาคลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการประกาศและบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ทำให้ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย ในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเพื่อแสดงออกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะได้ตามปกติ อันรวมถึงการชุมนุมสาธารณะ การยื่นข้อเรียกร้องและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ การจัดประชุมปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสื่อสารรณรงค์ต่อสังคมในพื้นที่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ และโดยเฉพาะการใช้สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จัดให้มีขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย
          การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการอนุมัติอนุญาตและการดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ย่อมทำให้ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิอันชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรับรองในเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากข้อจำกัดและสภาพบังคับของสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน อันถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนเสียหายที่ประชาชนได้รับจากสถานการณ์โรคระบาดให้รุนแรงขึ้นไปอีก
          ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเคารพต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยุติหรือชะลอการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการต่างๆ ออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และหรือสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่ และจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรม
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
26 มีนาคม 2563

————————————–

ไฟล์เอกสารแถลงการณ์ฉบับเต็ม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง