เปิดไทม์ไลน์สถานะคดีฟ้องเพิกถอน “ผังเมือง EEC”

20 พฤศจิกายน 2563

เปิดไทม์ไลน์สถานะคดีฟ้องเพิกถอนผังเมือง EEC ผ่านไป 4 เดือนแล้ว แต่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำสั่งรับฟ้องของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 3 จังหวัด ที่ฟ้องเพิกถอนผังเมือง EEC ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด โดยวันที่ 23 พ.ย. 2563 เครือข่ายประชาชนผู้ฟ้องคดีเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เร่งรัดการพิจารณาคดีโดยเร็ว

นับจากวันที่ 16 ก.ค. 63 ที่เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ที่มีผลเป็นการยกเลิกผังเมืองเดิมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เป็นการทำลายความคุ้มครองหลักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ กระทบถึงอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมาก

ภายหลังจากการยื่นฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามตรวจสอบสถานะคดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแจ้งว่าคดียังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาคำฟ้องเพื่อมีคำสั่งว่าศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่

แต่จนถึงขณะนี้เมื่อนับระยะเวลาจากวันที่ยื่นฟ้องคดีจนถึงวันนี้ (19 พ.ย.63) ระยะเวลาผ่านไปกว่า 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าว่าศาลจะมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่

คดีนี้ถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในวงกว้างและอยู่ในความสนใจของสาธารณะและสื่อมวลชนจำนวนมาก เนื่องจากผังเมือง EEC มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ไปจากเดิม ไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา อันหลากหลายของชุมชนและสังคม โดยปัจจุบันมีโครงการและกิจการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจำนวนมากสามารถดำเนินการขออนุญาตและประกอบกิจการโดยอาศัยผังเมือง EEC ที่มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ในระหว่างที่ยังไม่มีการระงับหรือยกเลิกเพิกถอน

เมื่อยังไม่มีความคืบหน้าเช่นนี้ ผู้ฟ้องคดีในพื้นที่ต่างๆ จึงจะเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อติดตามสอบถามถึงความคืบหน้าของคดีนี้จากประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เร่งรัดการพิจารณาคดีนี้โดยเร็ว เพื่อคุ้มครองสิทธิการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สาธารณะต่อไป ในวันที่ 23 พ.ย.63 ณ ศาลปกครองสูงสุด

________________________________________________________

อ่านเพิ่มเติม

สรุปประเด็นการยื่นคำฟ้องเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อศาลปกครองสูงสุด
https://enlawfoundation.org/eeccityplancase-inbrief/

เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ยื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุด เร่งรัดการพิจารณารับฟ้อง คดีขอเพิกถอน “ผังเมือง EEC”
https://enlawfoundation.org/eeccityplancase-23-11-2563/

Eastern local communities filed lawsuit to revoke EEC land use planning
https://enlawfoundation.org/eastern-local-communities-filed-lawsuit-to-revoke-eec-land-use-planning/

เปิดผลกระทบ “ผังเมือง EEC” : ทำลายระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของประชาชน
https://enlawfoundation.org/recap-eec-2564-02/

เปิดคำฟ้องเพิกถอน “ผังเมือง EEC” : การพัฒนาของรัฐที่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง
https://enlawfoundation.org/recap-eec-2564-01/

บทความที่เกี่ยวข้อง