Summertime

Tag: EIA

Tag: EIA
ศาลปกครองระยองยกฟ้องคดีประชาชนลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฟ้องกรมเจ้าท่า ละเลยปล่อยให้ท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ ประกอบกิจการโดยไม่ได้จัดทำรายงาน EIA และขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ความเห็นทางกฎหมาย กรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4 โครงการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แผนจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรม