Summertime

Tag: EHIA

Tag: EHIA
ความเห็นทางกฎหมาย กรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4 โครงการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แผนจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรม
ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และร่วมจัดเวทีสาธารณะ “EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา