เครือข่ายประชาชนคนรักระยองร้อง กก.วล. – 13 ปี เขตควบคุมมลพิษระยองไม่คืบหน้า ให้เร่งรัดแก้ปัญหา

วันนี้ 14 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เครือข่ายประชาชนคนรักระยองยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ “ขอให้เร่งรัดแก้ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง” แม้จะมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ มานานกว่า 13 ปี แต่ที่ผ่านมายังประสบปัญหามลพิษ โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำมันรั่วมาบตาพุดครั้งล่าสุด เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลกระทบที่เป็นรูปธรรม

เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเวลาผ่านมา 13 ปีแล้ว แต่ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองยังสูงเกินค่ามาตรฐานและสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันยังมีการอนุญาตให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้พื้นที่จังหวัดระยองนอกเขตควบคุมมลพิษมีปัญหามลพิษเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดมานานกว่า 13 ปี แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จตามที่มีแผนจะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และที่ผ่านมาประชาชนไม่มีข้อมูลความก้าวหน้าของการแก้ปัญหารวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษแต่อย่างใด

จากการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดมานานกว่า 13 ปี แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จตามที่มีแผนจะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และที่ผ่านมาประชาชนไม่มีข้อมูลความก้าวหน้าของการแก้ปัญหารวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษแต่อย่างใด

เครือข่ายประชาชนคนรักระยองซึ่งมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในฐานะผู้ออกประกาศ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ โดยมีคุณมนต์สังข์ ภูศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรับเรื่องของเครือข่ายฯ ไว้ และกล่าวว่าจะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไป

(นั่งกลาง) น้อย ใจตั้ง / (นั่งขวาสุด) อุดม ศิริภักดี

ลุงน้อย ใจตั้ง ประชาชนบ้านคลองน้ำหู ชุมชนเกาะกก – หนองแตงเม ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในวัย 86 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปดำเนินการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เดินทางมายื่นหนังสือร่วมกับเครือข่ายประชาชนคนรักระยอง เล่าว่า

สถานการณ์มลพิษตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมาก โดยเฉพาะผลกระทบจากผลิตการเกษตรที่ได้รับมลพิษสะสม เวลาที่ฝนตกไม่รู้ว่ามีสารอะไรอยู่บ้าง เพราะลุงน้อยไม่มีความรู้เรื่องสารเคมี และแม้ว่าจะมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ก็มีลดลงเป็นบางช่วง แต่ก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

ด้านลุงอุดม ศิริภักดี ประชาชนชุมชนบ้านเเลง บริเวณใกล้เคียงนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เล่าถึงปัญหาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งล่าสุดว่าส่งผลกระทบอย่างมาก

ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วล่าสุดนั้นส่งผลกระทบในวงกว้าง ที่ผ่านมายังไม่มีการฟื้นฟู ซึ่งเห็นว่าการมีโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไม่มีการจัดการระบบในการดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ส่งผลกระทบมากมาย

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนดีได้ดังเดิม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสะสมอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายประชาชนคนรักระยองมีข้อเรียกร้องต่อประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยสรุป ดังนี้

  1. เร่งรัดให้ลดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษทั้งมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ขยะ และของเสียอันตรายและปัญหาอุบัติภัยจากโรงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนยกเลิกเขตควบคุมมลพิษในปี 2565
  2. ถ้าจะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต้องแก้ปัญหามลพิษเดิมให้มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานและที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และต้องทำข้อตกลงต่อประชาชนว่า ถ้ามลพิษกลับมาสูงเกินค่ามาตรฐานอีกจะทำอย่างไร เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่จะไม่ถูกละเมิดสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและมีอายุขัยสั้นลง
  3. ต้องแก้ปัญหามลพิษที่มีในเขตควบคุมมลพิษให้ได้ ก่อนอนุญาตให้มีโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นตามโครงการ EEC
  4. ประชาชนไม่ทราบความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาเขตควบคุมมลพิษ จึงขอให้ส่งข้อมูลความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนรับทราบด้วย โดยเฉพาะประเด็นที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง
  5. ราชการรายงานว่าค่ามลพิษต่าง ๆในอากาศไม่เกินคำมาตรฐาน (ยกเว้นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่พบเกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน) ในความเป็นจริงประชาชนหายใจเข้าไปรู้ได้ถึงมลพิษที่มีในอากาศ ถ้าไปดูสถานีตรวจวัดอากาศพบว่ามีต้นไม้ปกคลุมและมีอาคารบัง กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าเฉลี่ยของไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศและสรุปว่าไม่เกินมาตรฐานนั้น มาจากแค่ 5 สถานี ไม่สอดคล้องกับพื้นที่มลพิษ จึงควรติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้น
  6. การจะอนุญาตให้สร้างโรงานเพิ่มขึ้นต้องมีการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษไนพื้นที่เขตควบคุม ซึ่งมลพิษในจังหวัดระยอง (Carrying Capacity) ที่ครอบคลุมมลสารที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ก่อนที่จะมีขยายอุดสาหกรรมตามโครงการ EEC เพื่อที่จะนำไปกำหนดเป็นโควตาการระบายมลพิษ และต้องกำหนดแนวป้องกันโดยรอบ (Protection Strip) เพื่อเว้นระยะห่าง ระหว่างเขตโรงานอุตสาหกรรมกับชุมชน และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ชุมชน/พื้นที่ท่องเที่ยวด้วย
  7. เร่งรัดให้มีการกำหนดคำมาตรฐานกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย หรือ VOCs เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันกำหนดไว้เพียง 9 ชนิด (ตั้งแต่ปี 2550) เพราะในเขตมาบตาพุดตรวจพบ VOCs มากกว่า 40 ชนิด
  8. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดที่สร้างรุ่นแรก ๆ มีอายุประมาณ 30 ปี ควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย อย่าให้เกิดอุบัติแบบน้ำมันรั่วอีก ถ้าสารเคมีรั่วลงทะเล หรือรั่วบนบก เกิดเพลิงไหม้ ระเบิดลุกลามไปจะพินาศกันทั้งเมือง ต้องจัดตั้งศูนย์รับมืออุบัติภัย มีการลงโทษและคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ก่อมลพิษ และชดเชยเยียวยาประชาชนที่รวดเร็ว
  9. เร่งรัดการออกกฎหมายบังคับ ให้โรงงาน “รายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)” และควบคุมการปล่อยกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย หรือ VOCs โดยกำหนดค่าอันตรายการระบายของโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติเคมีและท่าเทียบเรือ โดยควบคุมการปล่อย VOCs จากการประกอบกิจการ การเผาทิ้ง (ปล่องไฟที่ทำหน้าที่เผาก๊าซ)และถังกักเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลรายโรงงาน ต่อสาธารณะ

อ่านฉบับเต็ม : ข้อเสนอถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”ขอให้แก้ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองก่อนยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC

Playing online roulette at the top internet casinos is one of the most thrilling activities that Canadian gamblers can enjoy, with free casino downloads. Feel free to browse this page to find your bonus or read Hello Casino review. The TV ad for Sky Vegas, part of a group of companies including Sky Bet and Sky Poker in which Rupert Murdoch’s pay-TV group holds a minority stake, featured an everyman character called Michael who transforms into a betting legend when he gambles http://casinoenligneluxembourg.com/. When it comes to betting sites you can pay by phone bill, we also check to ensure the casino does not charge any fees, as it should not do so.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง