Tag: New York Law School

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : บทบาทของทนายความเพื่อสังคม?


“สุรชัย ตรงงามเชื่อว่าการทำงานผ่านระบบศาลจะช่วยให้เกิดการยอมรับและส่งเสริมสิทธิของขบวนการประชาชนมากขึ้น สุรชัยย้ำว่าการทำหน้าที่ของเขาช่วยให้ภาคประชาสังคมมีปากเสียงมากขึ้น จากการสังเกตของผม ผมเห็นว่าการทำหน้าที่ของทนายความอย่างสุรชัยยังให้ประโยชน์มากกว่านั้นอีก อย่างเช่น

          ประการแรก การฟ้องร้องคดีของสุรชัยกระตุ้นให้กลุ่มประชาสังคมพัฒนาและมีปฏิบัติการ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการให้ความรู้ประชาชน การพูดในเวทีสาธารณะเพื่อให้พลเมืองเข้าใจสิทธิของตนเอง รวมทั้งให้คำปรึกษากับพวกเขาถึงแนวทางการทำงานที่เป็นไปได้เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน แน่นอนว่าการฟ้องร้องคดีของเขาในบางส่วนยังช่วยให้ชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิได้รับการเยียวยา และเป็นเหตุให้ผู้ละเมิดต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่น อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign