Tag: EEC Watch

ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังบังคับใช้ผังเมือง EEC พื้นที่ 3 จังหวัด

EnLAW รวบรวมภาพและข้อมูลเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังบังคับใช้ผังเมือง EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ที่เปลี่ยนแปลงที่ดินสำหรับเกษตรกรรม ให้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้โดยไม่มีข้อห้าม ตลอดจนการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

อ่านต่อ

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อ่านต่อ

ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ถึง
        (1) นายกรัฐมนตรี
        (2) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
        (4) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการ
         10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         11.00 น. ที่รัฐสภา
         14.00 น. ที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยมีรายละเอียดข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื้อหาและกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ดังนี้ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign