Tag: EEC

ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ถึง
        (1) นายกรัฐมนตรี
        (2) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
        (4) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการ
         10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         11.00 น. ที่รัฐสภา
         14.00 น. ที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยมีรายละเอียดข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื้อหาและกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ดังนี้ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign