Tag: EEC

“ตะวันออก วิถีแห่งความสุข”เวทีสาธารณะภาคตะวันออกที่คนพื้นที่เป็นผู้กำหนดการพัฒนา โดยชี้วัดด้วยความสุขและความยั่งยืน

เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะตะวันออก…ที่เราออกแบบได้แล้ว “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข”เพื่อร่วมพิจารณาและเติมเต็มทางเลือกการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ

เมื่อรัฐขยายอำนาจให้ทุน กรณี มาตรา 44 ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี

นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน

เจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมือง ที่เกิดขึ้นก็เพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประชาชนและควบคุมอำนาจรัฐและทุนไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ของประชาชน อาทิ การกำหนดโซนนิ่งพื้นที่อยู่อาศัย การกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม การกำหนดพื้นที่ทำเกษตรกรรมและการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น   ในการจัดทำผังเมืองรวมปัจจุบัน   ได้มีการจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่ากระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบตามที่ประชาชนต้องการก็ตาม  แต่ก็ถือว่ากฎหมายผังเมืองประชาชนยังสามารถใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองได้ อ่านต่อ

ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ถึง
        (1) นายกรัฐมนตรี
        (2) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
        (4) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการ
         10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         11.00 น. ที่รัฐสภา
         14.00 น. ที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยมีรายละเอียดข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื้อหาและกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ดังนี้ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign