Tag: โรงงานน้ำตาล

บันทึกสัมมนาสถานการณ์โรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อำนาจเจริญ-ยโสธร ชุมชนเรียกร้อง กกพ. ยกเลิกพิจารณาใบอนุญาต

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์โรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ พร้อมยืนยันเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะลงพื้นที่ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ยกเลิกการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ ต.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign