Tag: แม่น้ำบางปะกง

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง

คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

ประเภทคดี           ปกครอง

คู่ความ                  นายสมบัติ รัตนโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน                           ผู้ฟ้องคดี

                           ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6                                  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์                               ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

                           บริษัท อิสเทริ์น ที พี เคแค็ปปิตอล จำกัด                                 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

เรื่อง                    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง               

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518

คำขอท้ายคำฟ้อง: ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน

  1. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ
  2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ ของ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ และคำสั่ง
    ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต
  3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 12/2555-27/2555 และเลขที่ 31/2555-49/2555 รวม 35 ฉบับ และการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต

banpho-decision-dismissed

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign