Tag: เหมืองแร่

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กันยายน 2560

การประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560[1] ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน คือจะเริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทำให้เกิดข้อกังวลของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการต่อสู้กับการทำเหมืองแร่ของผู้รับประทานบัตรหลายข้อ เมืื่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องเหมืองแร่อยู่ในช่วงระหว่างการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้อง คสช. จะออกคำสั่งเพื่ออ้างการแก้ไขปัญหา เช่น การออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามความมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ที่รับรองการใช้อำนาจดังกล่าว เราอาจเห็นการใช้อำนาจล่าสุดผ่านคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ มีเนื้อหาให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งปัจจุบันมีเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยสองแห่ง คือ เหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร และเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นเครือข่ายประชาชนฯ ต่อการแถลงข่าวประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

           ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่  หรือพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น ๒  อาคาร กพร.  ในเช้าวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  นั้น  เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่มีข้อคิดเห็น  ดังนี้

อ่านต่อ

ข้อค้นพบแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้”

เรียบเรียงโดย ธนกฤต โต้งฟ้า อาสาสมัครนักกฎหมาย  EnLAW

จากกระบวนการทำข้อมูลชุมชนของชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นำมาสู่การสื่อสารสาธารณะ โดยได้สรุปจาก รายการเวทีสาธารณะ ตอน “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ดังนี้

klitytpbs002 อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign