Tag: เหมืองแร่

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อ่านต่อ

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กันยายน 2560

 

ย้อนอ่าน : ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

 

  • ลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาคำขออาชญาบัตรและประทานบัตร

การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในคำขอเกี่ยวกับอาชญาบัตรได้ตัดอำนาจการอนุญาตของรัฐมนตรีออกไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ภายใน 10 วัน ส่วนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษได้มีการกำหนดให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในกรณีคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 85 วัน กรณีอาชญาบัตรพิเศษจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นโดยมีคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 137 วัน[1] อ่านต่อ

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กันยายน 2560

การประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560[1] ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน คือจะเริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทำให้เกิดข้อกังวลของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการต่อสู้กับการทำเหมืองแร่ของผู้รับประทานบัตรหลายข้อ เมืื่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องเหมืองแร่อยู่ในช่วงระหว่างการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้อง คสช. จะออกคำสั่งเพื่ออ้างการแก้ไขปัญหา เช่น การออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามความมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ที่รับรองการใช้อำนาจดังกล่าว เราอาจเห็นการใช้อำนาจล่าสุดผ่านคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ มีเนื้อหาให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งปัจจุบันมีเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยสองแห่ง คือ เหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร และเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign