Tag: เสวนา

สุรชัย ตรงงาม: ถ้าศาลปกครองสูงสุดตรวจสอบ (คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559) ไม่ได้…แล้วศาลไหนล่ะ

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมจิ๊ดเศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

———————————————–

ตอนที่ 1: สุรชัย ตรงงาม ทนายความและเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ในฐานะนักกฎหมาย รู้สึกว่ายุคนี้นักกฎหมายมันช่างไร้น้ำยา ในยุคที่มีกฎหมายพิเศษจำนวนมาก เราจะทำอะไรกันดี สำหรับคำสั่งที่ 4/2559 เรามีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยปกติต้องฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ด้วยคดีนี้ เห็นว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายระดับกฎกระทรวงซึ่งมีสถานะเป็น “กฎ”อย่างหนึ่ง จึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดโดยเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัด ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ที่ 4/2559 ร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้ยื่นฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะเป็นผู้ใช้อำนาจในการออกคำสั่งที่ 4/2559 ตาม ม. 44 เราต้องการเรียกร้องว่า อำนาจรัฐใดๆ ที่กระทบต่อประชาชนต้องถูกตรวจสอบได้ สถานะของคำสั่งดังกล่าว มีผลเป็นการยกเว้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯให้กับโรงงานบางประเภท ในทางกฎหมาย คำสั่ง คสช. จะมีสถานะต่างกันโดยเนื้อหาว่าเป็นการใช้อำนาจในลักษณะใด เช่น ทางบริหาร คำสั่งทางปกครองโยกย้าย หรือเป็นการออกกฎหมายเลย   สำหรับคำสั่งที่ 4/2559 โดยเนื้อหาไปยกเว้นกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองให้กับโรงงานบางประเภทจึงมีสถานะเป็นกฎกระทรวงอันหนึ่ง  โดยหลักการยื่นฟ้องจึงต้องฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด อ่านต่อ

ชมย้อนหลัง: บันทึกการเสวนา “คำสั่ง คสช.มาตรา 44…อำนาจที่ศาลไม่(อาจ)ตรวจสอบ: กรณีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559”

 


วิดีโอบันทึกการเสวนาสาธารณะ

“คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ
: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ”

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุมจิ๊ดเศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อ่านต่อ

บันทึกสรุป: เวทีเสวนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา “โครงการเวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาคปฏิบัติ และตัวแทนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

โดยการเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันนำไปสู่การปรับปรุงร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ คือ ร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ….ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงกันคือ ควรแยกศาลที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นเอกเทศหรือให้รวมอยู่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และประเด็นปลีกย่อยหลักการใหม่ๆ ที่ปรากฏในร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign