Tag: สารตะกั่ว

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ (คดีแพ่ง-ชาวบ้าน151คน)

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 10797/2559

 

ประเภทคดี: แพ่ง (เรียกค่าเสียหายและขอให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม)

คู่ความ:

โจทก์                    

  • นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 151 คน                                     

จำเลย

  • บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ 1
  • นางศิริวรรณ  มนะเวส  ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์  กลีบบัว  ที่ 2
  • นางสุลัดดา  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์ กลีบบัว  ที่ 3
  • นางรัศมี  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 4
  • นางสาวอาวีนันท์  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 5
  • นายพรนเรศ  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 6
  • นางอุไรวรรณ  อดิศรางกูร  ที่ 7                                                             

 

ข้อหาหรือฐานความผิด:   ละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ยื่นฟ้อง:     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,041,952,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขอให้จำเลยรับผิดชอบในการฟื้นฟูขจัดมลพิษในลำห้วยคลิตี้  โดยความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากสภาทนายความฯ

อ่านต่อ

คำพิพากษาคดีคลิตี้: จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 1)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1]

กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี 2541 และหลายหน่วยงานต่างก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา แต่เวลาผ่านไป การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมยังคงไม่เห็นเป็นรูปธรรม ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างยังคงเจ็บป่วย สัตว์น้ำยังคงอันตรายไม่เหมาะแก่การบริโภค กรมควบคุมมลพิษซึ่งเคยประกาศแผนการฟื้นฟูกลับไม่ปฏิบัติตามแผนนั้น และเมื่อมีการทำหนังสือทวงถามให้ปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูลำห้วย กรมควบคุมมลพิษก็นิ่งเฉยไม่ชี้แจงแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ชุมชนคลิตี้ล่างและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมตัดสินใจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง[2]  
อ่านต่อ

ราคาที่ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง [i]

มหากาพย์คดีแพ่งชาวบ้านคลิตี้ 13 ปี ในศาลยุติธรรม

ในปี 2559 ศาลฎีกา (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) มีคำพิพากษาให้บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จนกว่าลำห้วยคลิตี้จะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ[ii] คำพิพากษาในส่วนนี้เป็นการพิพากษาถึงการรับผิดชอบเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนโดยตัวผู้ก่อมลพิษเอง คือ บริษัทเอกชน ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) นอกเหนือจากการชดเชยเยียวยาความเจ็บป่วยและความเสียหายจากการขาดประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของผู้คนผ่านการให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนหนึ่งแล้ว  

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign