Tag: สารกัมมันตภาพรังสี

อ่าน: สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโคบอลต์ – 60

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15476-15477/2558  (ไฟล์คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม)

ประเภทคดี               แพ่ง

คู่ความ                      นางสาวจิตราภรณ์  เจียรอุดมทรัพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน          โจทก์

                              บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน            จำเลย

เรื่อง                        มลพิษ/ ละเมิด  เรียกค่าเสียหาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          – พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

                                      – พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

                                      – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาตรา 437 มาตรา 443 มาตรา 444 มาตรา 446

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยมีประเด็นสำคัญที่วินิจฉัยว่า อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign