Tag: สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ความสำคัญทางกฎหมายของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีเขื่อนไซยะบุรี

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
ภาพประกอบ: Facebook หยุด เขื่อนไซยะบุรี(stop Xayaburi Dam)

คำสั่งรับคำฟ้องของศาลปกครองสูงสุดในคดีเขื่อนไซยะบุรี (คำสั่งที่ คส.8/2557) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 นั้น แม้เป็นเพียงการรับฟ้องบางประเด็น แต่ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากคดีนี้เป็นคดีแรกของประเทศไทยและน่าจะเป็นคดีแรกของประเทศลุ่มน้ำโขงที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่มีผลกระทบข้ามพรมแดนต่อศาลปกครอง เมื่อพิจารณาในแง่มุมทางกฎหมายก็พบว่าคำสั่งดังกล่าวได้วางบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่บางประการให้กับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของไทย บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของคำสั่งศาลปกสูงสุดในแง่มุมทางกฎหมาย

405500_330547770372860_25945595_n อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign