Tag: สผ

ภาคประชาชนแถลง “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะขัดหลักการสิ่งแวดล้อม-จี้รัฐทบทวน”

(28 ต.ค. 58)   สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐพยายามผลักดันอย่างเร่งรีบให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง หรือ “โรงไฟฟ้าขยะ” ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ตามแผนแม่บทการจัดการขยะระดับชาติ โดยมีรูปธรรมสำคัญคือ การมีมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลเป็นการยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดกำลังการผลิตไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (จากเดิมกรณีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงาน EIA) โดยให้ดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice – CoP) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแทน ทำให้ชุมชนในหลายพื้นที่ที่อยู่ในแผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีความห่วงกังวลเป็นอย่างมากถึงมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการพิจารณาออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าและการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่โรงไฟฟ้าขยะเป็นกิจการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และควรได้รับการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการอนุญาตให้ประกอบกิจการ

EIAWastePP-001องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: ทางออกหรือภาระประชาชนครั้งใหม่” ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะและสื่อมวลชนถึงข้อห่วงกังวลของภาคประชาชนต่อกรณีดังกล่าว โดยมีวิทยากร 4 ท่านมาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign