Tag: ร่างพระราชบัญญัติ

บันทึกสรุปงานแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับ คสช. : วาระซ่อนเร้น ซ้ำเติมปัญหา PM 2.5 ?”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว ร่าง พรบ.โรงงาน ฉบับ คสช : วาระซ่อนเร้น ซ้ำเติมปัญหา PM 2.5 ? ณ ห้องประชุม ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่ออธิบายให้สาธารณะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า หาก ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปัญหามลพิษในประเทศไทยจะรุนแรงขึ้นอย่างไร ความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศทั้งเชิงภาพรวมและระดับพื้นที่ ต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลมีเจตนาแฝงเร้นอะไรจึงต้องมีคำสั่งเร่งรัดให้ สนช. พิจารณาและผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ทันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน อ่านต่อ

ภาคประชาชนยื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับบั่นทอนสิ่งแวดล้อม เรียกร้อง สนช.ถอนการพิจารณาทันที

วันนี้ (พุธที่ 23 มกราคม 2562) ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และประชาชนจากจังหวัดเพชรบุรีและระยอง เข้ายื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คัดค้านร่างพระราชบัญญัติโรงงาน “ฉบับลดทอนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชน” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (วาระ 2) พร้อมเรียกร้องให้ สนช. ถอนร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ออกจากการพิจารณาโดยทันที

อ่านต่อ

รวมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ (กันยายน 2560)

สืบเนื่องจากปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างการเสนอและจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. โดยเป็นการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535) ในสาระสำคัญหลายประการ ซึ่งนอกจากข้อถกเถียงในทางเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ด้วยว่า ทส. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการของ RIA ที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535 ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และส่วนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จึงขอรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจใช้ประกอบการศึกษาทำความเข้าใจร่างกฎหมาย และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต่อไป อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign