Tag: รับฟังความคิดเห็น

แถลงการณ์ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แร่ และจดหมายภาคประชาชนถึงนายกรัฐมนตรี

*สืบเนื่องจากวันที่ 22 มกราคม 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ….  2 ฉบับคือ ฉบับภาคประชาชน ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และฉบับที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ในการนี้ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พร้อมทั้งได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ และขอให้มีกระบวนการทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว  (Download เอกสารภาษาไทย/อังกฤษด้านล่าง)

LRC-DraftMiningAct-Forum1LRC-DraftMiningAct-Forum2

———————————————————————– อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign