Tag: รับฟังความคิดเห็น

ความเห็นทางกฎหมาย กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษจะนะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

ความเห็นทางกฎหมาย

เรื่อง ความไม่ถูกต้องเป็นธรรม กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด
COVID-19 และการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
12 พฤษภาคม 2563

         ตามที่ปรากฏว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ออกประกาศเรื่องเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ศอ.บต. (http://www.sbpac.go.th/?p=55137) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมหลายส่วนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และจะกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวางนั้น อ่านต่อ

รวมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ (กันยายน 2560)

สืบเนื่องจากปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างการเสนอและจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. โดยเป็นการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535) ในสาระสำคัญหลายประการ ซึ่งนอกจากข้อถกเถียงในทางเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ด้วยว่า ทส. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการของ RIA ที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535 ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และส่วนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จึงขอรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจใช้ประกอบการศึกษาทำความเข้าใจร่างกฎหมาย และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต่อไป อ่านต่อ

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559:
อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตาประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” โดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

——————————————————————

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่ถูกตัดทอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เคยมีอยู่อย่างไร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนและคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมควรพิจารณากันให้ถี่ถ้วน  

DraftCon-PublicConsultation อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign