Tag: รับฟังความคิดเห็น

รวมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ (กันยายน 2560)

สืบเนื่องจากปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างการเสนอและจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. โดยเป็นการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535) ในสาระสำคัญหลายประการ ซึ่งนอกจากข้อถกเถียงในทางเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ด้วยว่า ทส. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการของ RIA ที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535 ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และส่วนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จึงขอรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจใช้ประกอบการศึกษาทำความเข้าใจร่างกฎหมาย และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต่อไป อ่านต่อ

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559:
อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตาประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” โดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

——————————————————————

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่ถูกตัดทอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เคยมีอยู่อย่างไร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนและคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมควรพิจารณากันให้ถี่ถ้วน  

DraftCon-PublicConsultation อ่านต่อ

แถลงการณ์ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แร่ และจดหมายภาคประชาชนถึงนายกรัฐมนตรี

*สืบเนื่องจากวันที่ 22 มกราคม 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ….  2 ฉบับคือ ฉบับภาคประชาชน ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และฉบับที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ในการนี้ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พร้อมทั้งได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ และขอให้มีกระบวนการทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว  (Download เอกสารภาษาไทย/อังกฤษด้านล่าง)

LRC-DraftMiningAct-Forum1LRC-DraftMiningAct-Forum2

———————————————————————– อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign