Tag: ฟ้องเพิกถอน

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ :
ศึกษาจากแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

 

          ปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับที่อยู่อาศัยและที่ทำทำกินของประชาชนในประเทศไทย เป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการรณรงค์เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับดังกล่าวไม่ได้ถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย ปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขก็ไม่ได้รับการแก้ไข อ่านต่อ

เวทีเสวนาสาธารณะ : การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์

banpho001

 

 

เวทีเสวนาสาธารณะ

“การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์ : สิทธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กฎหมายคุ้มครอง”

จัดโดย   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)    สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน     ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 

            แม่น้ำบางปะกง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ กำลังถูกคุกคามจากอภิมหาโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า และอาคารขนาดใหญ่จำนวน 35 อาคาร ทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งชุมชนไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่กลับได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โครงการนี้อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อ “แม่น้ำบางปะกง” อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign