Tag: พ.ร.บ.โรงงาน 2562

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว: ย้อนฟังเสียงคัดค้านของประชาชน (ที่ สนช. ไม่สนใจรับฟัง)

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อช่วงต้นปี 2562 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีผลเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับเดิม พ.ศ.2535 ในสาระสำคัญหลายเรื่อง เช่น นิยามของโรงงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย การก่อสร้างโรงงานได้ก่อนมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และการปรับเปลี่ยนให้ใบอนุญาตไม่มีวันหมดอายุ

 

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign