Tag: พ.ร.บ.แร่

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กันยายน 2560

 

ย้อนอ่าน : ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

 

  • ลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาคำขออาชญาบัตรและประทานบัตร

การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในคำขอเกี่ยวกับอาชญาบัตรได้ตัดอำนาจการอนุญาตของรัฐมนตรีออกไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ภายใน 10 วัน ส่วนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษได้มีการกำหนดให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในกรณีคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 85 วัน กรณีอาชญาบัตรพิเศษจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นโดยมีคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 137 วัน[1] อ่านต่อ

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กันยายน 2560

การประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560[1] ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน คือจะเริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทำให้เกิดข้อกังวลของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการต่อสู้กับการทำเหมืองแร่ของผู้รับประทานบัตรหลายข้อ เมืื่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องเหมืองแร่อยู่ในช่วงระหว่างการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้อง คสช. จะออกคำสั่งเพื่ออ้างการแก้ไขปัญหา เช่น การออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามความมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ที่รับรองการใช้อำนาจดังกล่าว เราอาจเห็นการใช้อำนาจล่าสุดผ่านคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ มีเนื้อหาให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งปัจจุบันมีเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยสองแห่ง คือ เหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร และเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) อ่านต่อ

กฎหมายแร่ที่ไม่ยึดโยงประชาชนโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
22 ตุลาคม 2557

<ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ… ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 – 22Mb.>

<ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.  และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 – 43 Mb.>

                ก่อนคณะรัฐมนตรี คสช. จะมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อนุมัติหลักการ ‘ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….’ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (สนช.) แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ สนช. พิจารณาต่อไปนั้น มีร่างกฎหมายแร่อีก 4 ฉบับ ที่ถูกเสนอมาแล้วในช่วงรัฐบาลก่อนหน้า ดังนี้

  1. ร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.​ …. (2551) กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลสมชาย วงศ์​สวัสดิ์ พิจารณาเมื่อเดือนตุลาคม 2551 และขอถอนร่างฯ ออกจากชั้น ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นร่างฯ ที่ขอแก้ไขเพียงมาตราเดียว
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ.​ …. (2552) เป็นร่างฯ จากการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต เป็นหัวหน้าโครงการ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 และขอถอนร่างฯ ออกจากชั้น ครม. หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นร่างฯ ใหม่ทั้งฉบับ เพื่อนำมาใช้แทนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.​ 2510 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
  1. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. (2555) เป็นร่างฯ ใหม่ทั้งฉบับเช่นเดียวกันกับข้อ 2. แต่ยังไม่ถูกนำเสนอต่อ ครม. ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อพิจารณา เป็นเพียงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นหัวหน้าโครงการ จัดทำขึ้น
  1. ร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (2556) โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐสภา ได้จัดทำขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เพื่อส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พิจารณาและตราเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign