Tag: ผังเมืองรวม

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ฉีก-ผังเมือง เอื้อประโยชน์ทุน-ใช้พื้นที่สีเขียว-ทำลายหลักการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EnLAW ชวนดูข้อมูลและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท

อ่านต่อ

ความเห็นทางกฎหมาย: ความไม่ถูกต้องของกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมจะนะ

ความเห็นทางกฎหมาย
กรณีความไม่ถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
2 ตุลาคม 2563 อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign