Tag: ปฏิรูปกฎหมาย

ดร.คณพล จันทร์หอม : RIA เกิดขึ้นเพราะต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมาย นำมาซึ่งการทำ RIA

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงานการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment – RIA) กับกรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ซึ่งเป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องหลักการการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายกับแนวปฏิบัติการออกกฎหมายตามมาตรา 77  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ดร.คณพล จันทร์หอม  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RIA คือ กระบวนการอย่างหนึ่งก่อนจะมีการตรากฎหมายไม่ใช่กระบวนการในเรื่องของการตรากฎหมายโดยตรง คำถามแรกคือเราจำเป็นต้องตรากฎหมายไหม แล้วถ้าจำเป็นต้องตราก็ตรา แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องตราก็ไม่ต้องตรา อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign