Tag: นิคมอุตสาหกรรม

ความเห็นทางกฎหมาย กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษจะนะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

ความเห็นทางกฎหมาย

เรื่อง ความไม่ถูกต้องเป็นธรรม กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด
COVID-19 และการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
12 พฤษภาคม 2563

         ตามที่ปรากฏว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ออกประกาศเรื่องเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ศอ.บต. (http://www.sbpac.go.th/?p=55137) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมหลายส่วนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และจะกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวางนั้น อ่านต่อ

กลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพาน ยื่นหนังสือแสดงข้อห่วงกังวลโครงการนิคมอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา

ข่าวและภาพ: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพานเข้าพบหน่วยงานอุตสาหกรรม แสดงข้อห่วงกังวลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน เดินทางเข้าพูดคุยและยื่นหนังสือต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความห่วงกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากกรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ของกลุ่มธุรกิจเครือสหวิริยา ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign