Tag: ธรรมศาสตร์

บันทึกสรุป: เวทีเสวนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา “โครงการเวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาคปฏิบัติ และตัวแทนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

โดยการเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันนำไปสู่การปรับปรุงร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ คือ ร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ….ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงกันคือ ควรแยกศาลที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นเอกเทศหรือให้รวมอยู่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และประเด็นปลีกย่อยหลักการใหม่ๆ ที่ปรากฏในร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ อ่านต่อ

เวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

“เวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม”

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

EnviCourtLawForum_Poster อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign