Tag: คำสั่ง คสช.

เครือข่ายประชาชนยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่ง คสช. 4/2559 กรณียกเว้นผังเมือง

เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ยื่นฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ต่อศาลปกครองสูงสุด

ขอให้เพิกถอนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559

กรณียกเว้นผังเมืองทั่วประเทศสำหรับกิจการด้านพลังงานและขยะซึ่งมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันเป็นการเปิดทางให้มีกิจการอันตรายตั้งในพื้นที่ไม่เหมาะสมได้

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ

 “อำนาจรัฐที่ละเมิดสิทธิประชาชนต้องถูกควบคุมและตรวจสอบได้”

  ncpo459-003            *English translation please see below
อ่านต่อ

รวมคลิปรายการข่าว: คำสั่ง คสช. มาตรา 44 กับการยกเว้นผังเมือง

วัตถุประสงค์ของหน้านี้ เพื่อรวบรวมคลิปวิดีโอรายการข่าวต่างๆที่นำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลกระทบของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559  และที่ 4/2559 กับการยกเว้นกฎหมายผังเมืองให้เอื้อต่อการอนุมัติอนุญาตโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วไปประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับได้ที่

ReturnTownplan อ่านต่อ

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ขอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 และที่ 4/2559 (ไทย/English)

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 และที่ 4/2559

 *For English please scroll down

Statement3-4-59-001

                สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ซึ่งการประกาศคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิกหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามกฎหมายหลายประการ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายภาคประชาชนตามรายชื่อด้านท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้จึงขอเสนอความเห็นและข้อเรียกร้องต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลดังนี้ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign