Tag: คสช

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายใต้รัฐบาล คสช.

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
มีนาคม 2562

(*อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่าง)

          สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา มีการเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ชุมชน และคัดค้านนโยบายที่มีผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนหลากหลายพื้นที่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงและเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเมืองจนนำไปสู่การรัฐประหารในเวลาต่อมา

          ในช่วงรัฐประหารปี 2557 ที่ผ่านมาจนถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี 2562 ได้มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ รวมถึงการออกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. และการเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมชาวบ้านที่ใช้สิทธิชุมชนหรือสร้างมาตรการที่เป็นการบังคับหรือยกเว้นบางเรื่อง ทำให้คำสั่งที่ประกาศโดย คสช. และพระราชบัญญัติต่างๆ เป็นเครื่องมือในการลิดรอนและเพิ่มระดับของความขัดแย้งในพื้นที่ของชุมชนหลายชุมชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญและเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่มีผลต่อการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ

เอกสารประกอบงานเสวนา : ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า เป็นวาระสำคัญที่จะมีการตั้งเวทีสนทนาถึงอดีตและอนาคตของสภาแต่งตั้งและมรดกทางกฎหมายในยุคคสช.  จึงร่วมกันจัดงานเสวนา “ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?” ขึ้น ณ ห้องประชุมห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่นี่  อ่านต่อ

ข้อสังเกตทางกฎหมายบางประการว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ศุภมาศ มะละสี มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองและการบริหารประเทศชุดใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาภายใต้การปกครองของรัฐบาล คสช. ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีข้อสังเกตว่ากลไกทั้งสองจะเป็นเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ควบคุมการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign