Tag: ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อ่านต่อ

บันทึกสรุป: เวทีเสวนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา “โครงการเวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาคปฏิบัติ และตัวแทนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

โดยการเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันนำไปสู่การปรับปรุงร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ คือ ร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ….ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงกันคือ ควรแยกศาลที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นเอกเทศหรือให้รวมอยู่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และประเด็นปลีกย่อยหลักการใหม่ๆ ที่ปรากฏในร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign