Tag: คดีสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านหนองแหนยื่นฟ้อง 2 หน่วยงานรัฐละเลยล่าช้าฟื้นฟูขจัดมลพิษ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ชาวบ้านชุมชนตำบลหนองแหน ฉะเชิงเทรา ยื่นฟ้องกรมโรงงานฯและกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครองระยอง เหตุละเลยล่าช้าต่อหน้าที่ในการจัดการแก้ไขฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรมลงสู่น้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมเรียกค่าเสียหายต่อการละเมิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี

Nongnae-lawsuit1 อ่านต่อ

30 คดีดัง: คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย

Envi-admincourt

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคดี ที่มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ในเชิงคดี ที่รวมถึง ประเด็นข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในคดี อำนาจฟ้องคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำขอท้ายฟ้อง เขตอำนาจศาล ปัญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ การเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริ่มโครงการการรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดม ศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต (มีนาคม 2554)

Download “รายงานฉบับสมบูรณ์ :การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง)”

ค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็ม

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign