Tag: การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัญหาบ้านพักผู้พิพากษาบนดอยสุเทพ กับการ(ไม่)มีส่วนร่วมของประชาชน

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

 คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

            ถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ต่อการก่อสร้างอาคารทำการและบ้านพักอาศัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5[1] ยังคงไม่สามาถนำไปสู่ข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้และข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับภาคประชาชนสังคมยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ในเร็ววัน  คำชี้แจงของสำนักงานศาลยุติธรรมและมติของ ก.บ.ศ. มีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติก่อนการดำเนินโครงการนี้  ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็น่าจะไม่เกิดขึ้น  ประเด็นดังกล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน อ่านต่อ

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559:
อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตาประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” โดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

——————————————————————

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่ถูกตัดทอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เคยมีอยู่อย่างไร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนและคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมควรพิจารณากันให้ถี่ถ้วน  

DraftCon-PublicConsultation อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign