Tag: กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราวในช่วง COVID-19 ระบาด

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราว ในช่วง COVID-19 ระบาด

หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วตามคำพิพากษาตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กำลังดำเนินงานขั้นตอนการดูดตะกอนตะกั่วท้องน้ำใส่ถุงเพื่อนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย อ่านต่อ

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อ่านต่อ

การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย”

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้องมีการคำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยชุมชนต้องมีความเข้าใจว่าพวกเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดได้บ้าง  เป็นความท้าทายระหว่างการพัฒนาและการรักษาทรัพยากร เราจะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่มีการใช้สอยทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด จนเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมการอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย” ขึ้น ณ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มชาวบ้านผู้ที่สนใจจำนวน 30 คนโดยประมาณ และนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 30 คน  อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign