ผลงานที่ผ่านมา

 

กิจกรรม EnLAW ที่ผ่านมา

1. งานด้านการให้ความช่วยเหลือทางคดี

 • กุมภาพันธ์ 2544 เป็นทนายความ ร่วมกับสภาทนายความสนับสนุนการต่อสู้ทางคดี ให้กับผู้เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60 ฟ้องร้องดำเนินคดี กับบริษัทเอกชนผู้ทำละเมิดต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขแดงที่ 1269/2547)
 • มีนาคม 2544 เป็นทนายความร่วมกับสภาทนายความสนับสนุนการต่อสู้ทางคดี ให้กับผู้เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลต์-60 ฟ้องร้องดำเนินคดี กับสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ต่อศาลปกครองกลาง (ศาลปกครอง กลางคดีหมายเลขแดงที่ 1820/2545 ,ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ 415/2550)
 •  เมษายน 2545 เป็นคณะทำงานร่วมกับสภาทนายความทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและ งบประมาณบางส่วนร่วมกับสภาทนายความให้กับทนายความ ในคดีที่ ประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ถูกดำเนินคดีอาญาที่ศาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการรณรงค์ คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งที่หินกรูดและบ่อนอก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(คดีหมายเลขแดงที่ 3283/2546 และคดีหมายเลขแดงที่ 2383/2548)
 •  กุมภาพันธ์ 2546 เป็นคณะทำงานร่วมกับสภาทนายความทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและ งบประมาณประมาณบางส่วนร่วมกับสภาทนายความให้กับทนายความ ใน คดีที่ประชาชนใน จ.สงขลา ถูกดำเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญในชุมนุม รณรงค์คัดค้านการสร้างท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซ ไทย-มาเลเซีย จ.สงขลา ศาลจังหวัดสงขลา(คดีหมายเลขแดงที่ 2321/2547 และคดีหมายเลขแดงที่ 333/2550)
 •  ธันวาคม 2546 เป็นทนายความร่วมกับสภาทนายความดำเนินการยื่นฟ้องร้องสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติและองค์กรรัฐฝ่ายปกครอง ต่อศาลปกครองสงขลา กรณี การสลายการชุมนุม กลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546 ศาลปกคครองสงขลา(คดี หมายเลขแดงที่ 51/2549)
 •  กุมภาพันธ์ 2547 เป็นทนายความร่วมกับสภาทนายความดำเนินการฟ้องร้องกรมควบคุม มลพิษ ต่อศาลปกครองกลาง ให้กับชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เพื่อให้ทำการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ล่างให้กับสู่สภาพปกติ ศาล ปกครองกลาง (คดีหมายเลขดำที่ 214/2547)
 •  พฤษภาคม 2547 เป็นทนายความร่วมกับทนายความในเครือข่าย นางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้านผู้คัดค้าน โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ฟ้องร้อง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี, คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้าง พื้นฐานและอื่นๆและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กรณีกรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตก่อสร้างท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสงขลา (คดีหมายเลขดำที่ 43/2547)
 •  เมษายน 2548 เป็นทนายความร่วมร่วมกับสภาทนายความให้กับชุมชนรอบเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ฟ้องคณะรัฐมนตรี,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อศาลปกครองกลาง กรณีการอนุรักษ์ซากฟอสซิลหอยขม 13 ล้านปีที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขแดงที่ 1203/2550)
 • มีนาคม 2550 เป็นทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้านผู้ค้ดค้าน โครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ฟ้อง กรมชลประทาน, คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อศาลปกครอง ให้เพิก ถอนใบอนุญาตให้โรงไฟฟ้าสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักไปใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า เพิกถอนEIA และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 เพราะ EIA มีความผิดพลาดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำป่าสัก ศาลปกครองกลาง (คดี หมายเลขแดงที่ 642/2550)
 • ตุลาคม 2550 เป็นทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฟ้องคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ประกาศพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษต่อศาลปกครองระยอง(คดี หมายเลขดำที่192/2550)

2. งานเสริมสร้างศักยภาพด้านการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชน

มีการจัดอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา ตัวอย่างพื้นที่ที่ได้จัดทำมาแล้วตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจุบัน เช่น

 •  กรณีโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี และเหมืองแร่โปแตซภาคอีสาน
 •  กรณีการปนเปื้อนสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 •  กรณีผลกระทบจากเหมืองหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  กรณีโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ฯลฯ

3. งานเผยแพร่รณรงค์

มีการจัดเสวนาวิชาการ สัมมนา ทำงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เช่น

 • จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ความเสียหายด้านสุขภาพในคดีสิ่งแวดล้อม : การวินิจฉัยโดยแพทย์และการชดเชยโดยกระบวนการยุติธรรม”
 • จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ข้อเสนอต่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้”
 • จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ กับ การสลายการชุมนุม”
 • จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สิทธิของประชาชนในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่”
 •  จัดเวทีวิชาการเรือง “สิทธิประชาชนและชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67”
 •  ฯลฯ

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign