รวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

รวมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

รวมกฎหมายป่าไม้

รวมกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวมกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

รวมกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

รวมกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
  • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
    • กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561
     
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign