รวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล)

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รวมกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)

 

รวมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

รวมกฎหมายป่าไม้

รวมกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวมกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

รวมกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

รวมกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 
 • กฎกระทรวง 
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
   
 • ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
 • ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 • คำสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
 • ประกาศคณะกรรมการแร่ 
 • นโยบาย 
 • แบบคำขอ
 •    

  รวมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

  รวมกฎหมายว่าด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

  รวมกฎหมายว่าด้วยโรงไฟฟ้า

 • บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน(MoU)
 • โรงไฟฟ้าขยะ
 • โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
 • แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร กรณีโรงไฟฟ้า
 • Print Friendly, PDF & Email

   

   

   

   

  Slider by webdesign