เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

1. นายสุรชัย ตรงงาม 

ตำแหน่ง : เลขาธิการมูลนิธิและนักกฎหมาย

2. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

3. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ

4. นางสาวชนะจิต รอนใหม่

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

5. นายสุทธิเกียรติ คชโส

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข้อมูล

6. นายกฤต แสงสุรินทร์

ตำแหน่ง : นักกฎหมาย

7. นางสาวศศิประภา ไร่สงวน

ตำแหน่ง : นักกฎหมาย

8. นางสาวณัฐชยา พิเชษสัทธา

ตำแหน่ง : นักกฎหมาย

9. นางสาวปริยากร ตองหว้าน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign