เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

1. นายสุรชัย ตรงงาม 

ตำแหน่ง : เลขาธิการมูลนิธิและนักกฎหมาย

2. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

3. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ

4. นางสาวชนะจิต รอนใหม่

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

5. นายสุทธิเกียรติ คชโส

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข้อมูล

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign