เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

1. นายสุรชัย ตรงงาม 

ตำแหน่ง : เลขาธิการมูลนิธิและนักกฎหมาย

2. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

3. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ

4. นางสาวมนัญญา พูลศิริ

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข้อมูล

5. นางสาวศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

6. นางสาวชนะจิต รอนใหม่

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

7. นางสาววารุณี ขันตรี 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและงานธุรการ

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign