สถานการณ์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

มูลนิธินิติธรรม (EnLAW) ได้ทำการรวบรวมเอกสารการเคลื่อนไหวของภาคประชนต่อการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign