ประกาศ: รับสมัครเจ้าหน้าที่กฎหมายประจำมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กฎหมายประจำมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

Recruitment-Poster2016

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรม ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้และพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างแท้จริง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่กฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่กฎหมาย       จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 • ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 • ร่วมกับคณะทำงานในการฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
 • ศึกษาค้นคว้าและทำความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมาย
 • มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม เชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับชุมชนและบุคคลภายนอก
 • หากมีประสบการณ์การทำงานชุมชน งานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสังคม มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง หรือด้านสิทธิมนุษยชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานและตัวอย่างผลงาน (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก มาที่อีเมล enlawthai@gmail.com (หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-7311435 หรือ 086-8418186

Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign