แถลงข่าวกรณีตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบน้ำมัน ปตท. รั่ว

ใบแถลงข่าวกรณีตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบน้ำมัน ปตท. รั่ว

 

                สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทำให้น้ำมันดิบจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้างและในเวลาต่อมาคราบน้ำมันได้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายหาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

 

แม้ที่ผ่านมา พีทีทีจีซี และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะอ้างว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานแล้ว แต่ภาคประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในข้อมูลและการดำเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งที่ตั้งขึ้นโดย พีทีทีจีซี  คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (กปน.) และหน่วยงานรัฐ อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระและภาคประชาชน ทั้งยังไม่มีการเปิดเผยกระบวนการและรายงานการตรวจสอบต่อสาธารณะ

 

                กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่ว  ซึ่งติดตามปัญหามาตั้งแต่ต้นและได้มีแถลงการณ์เรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมีการรณรงค์เรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนผ่าน www.change.org และมีผู้ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวจำนวนมาก บัดนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาน้ำมันรั่วรวมกว่า ๓๐,๐๐๐ คน โดยกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่วจะได้ดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องพร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนต่อนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยคณะกรรมการอิสระต้องมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ดังนี้

 

สาระสำคัญของคณะกรรมการอิสระ

 ๑.       เป็นคณะกรรมการอิสระระดับชาติที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 

๒.       มีอำนาจในการเรียกข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน

๓.       มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

–                  ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาน้ำมันรั่วไหล

–                   ตรวจสอบผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

–                   เสนอหลักการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายต่อรัฐบาล

–                  จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย โครงสร้าง และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในอนาคต

๔.      องค์ประกอบของคณะกรรมการ

–                  ประธานเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียม

–                  มีตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

–                  มีตัวแทนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านนิเวศน์ ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย

–                  ภาคประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชนและหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่)

๕.      กระบวนการทำงานของคณะกรรมการต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยการดำเนินงานและรายงานต่อสาธารณะ

 

 

กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่ว ประกอบไปด้วย

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia)

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign