หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน

เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

 

 • รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลกระทบได้ดังนี้
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำ ชายหาด

  การเก็บข้อมูลผลกระทบ

     –          การตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของบริเวณที่น้ำมันรั่วไหล

     –          จัดทำแผนที่ทรัพยากร บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

     –          สำรวจความเสียหาย และขอบเขตของความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติว่าได้รับความเสียหาย

                 มากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทรัพยากร-

                 ธรรมชาติบริเวณนั้น

  ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     –          ข้อมูลการตรวจสอบชนิด ปริมาณ ของน้ำมันที่รั่วไหล ทิศทางละความเร็วกระแสน้ำ-กระแสลม

                 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางและความเร็วของการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน

     –          ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด

                โดยระบุระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ

     –          ข้อมูลการประเมินความสามารถในการแก้ไขและฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความ

                 เสียหายด้วยเทคนิค และวิธีการที่เหมาะสม

     –          รายงานการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

                เนื่องจากน้ำมัน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ,อนุคณะกรรมการป้องกันและ

                ขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ซึ่งมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธาน ,คณะกรรมการเยียวยา

                ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรม ฯลฯ

          2.  การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

  ผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร

  การเก็บข้อมูลผลกระทบ

      –          ประเมินความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียรายได้ เนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว โดยพิจารณา

                  ถึงรายได้ที่สูญเสียไป ที่ตั้งจำนวนผู้ประกอบการ จำนวนนักท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจและสังคม

          3.  ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงและกิจการเกี่ยวเนื่องกับสัตว์น้ำ

  ผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง แพปลา ผู้แปรรูปสัตว์น้ำ ผู้จำหน่ายอาหารทะเล

  การเก็บข้อมูลผลกระทบ

     –          ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้และรายได้จากการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูกาลนี้ในปีก่อนๆ

     –          รายได้(เฉลี่ยต่อวัน)จากการแปรรูปสัตว์น้ำ และการจำหน่ายอาหารทะเล ในปีก่อนๆ

     –          จำนวนวันที่มีการปนเปื้อนคราบน้ำมันในทะเล และไม่สามารถออกเรือจับสัตว์น้ำได้

     –          ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่สามารถจับสัตว์น้ำในบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันได้ และต้องออก

                 เรือเพื่อจับสัตว์น้ำในระยะทางที่ไกลกว่าเดิม

          4.  สุขภาพของประชาชน

  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากไอระเหยและการสัมผัสคราบน้ำมันที่รั่วไหล

          1)      ประชาชนในพื้นที่

          2)      เจ้าหน้าที่ผู้เข้าดำเนินการฟื้นฟูชายหาด

          3)      อาสาสมัครทั่วไป

  การเก็บข้อมูลผลกระทบ

     –          ระยะห่างจากบริเวณที่พักอาศัย กับจุดที่มีคราบน้ำมันรั่วไหล

     –          เป็นผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีคราบน้ำมันรั่วไหลหรือร่างกายได้สัมผัสคราบน้ำมันโดยตรง

                และระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณนั้น หรือได้สัมผัสคราบน้ำมัน

     –         สังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หรืออาการผิดปกติของผิวหนังบริเวณที่สัมผัส

                คราบน้ำมัน และหากพบว่ามีอาการผิดปกติของร่างกาย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูดดมหรือ

                สัมผัสคราบน้ำมัน ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

 

 • สอบถามหน่วยงานราชการในพื้นที่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบ
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
  • ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
  • คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล
  • คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว

 

 • จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยืนยันความเสียหายที่ได้รับ

  • ภาพถ่ายความเสียหาย เช่น ภาพคราบน้ำมันบนชายหาด โดยระบุวันที่และตำแหน่งที่ถ่ายภาพ อย่างชัดเจน
  • ผลการตรวจสุขภาพ กรณีพบความผิดปกติของร่างกายภายหลังการสัมผัส หรือสูดดมคราบน้ำมัน
  • ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในช่วงเดียวกันนี้ของปีก่อนๆ
  • รายได้เฉลี่ยในการขายสัตว์น้ำในช่วงเดียวกันนี้ของปีก่อนๆ
  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่สามารถจับสัตว์น้ำในบริเวณที่มีการปนเปื้อนคราบน้ำมันได้ และต้องออกเรือไปในพื้นที่อื่นซึ่งไกลกว่าเดิม
  • สถิติจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมในช่วงเดียวกันนี้ของปีก่อนๆ
  • รายได้เฉลี่ยในการขายสินค้าในช่วงเดียวกันนี้ของปีก่อนๆ

 

 • ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วเพื่อเรียกร้องให้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าเสียหาย

  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่อง ควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สำเนาคำร้อง พยานหลักฐานไว้  1 ชุด ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าได้ยื่นต้นฉบับไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการร้องทุกข์และยื่นพยานหลักฐานไว้ต่อหน่วยงานรัฐ
 • สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงระยะเวลาในการดำเนินการผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้
 • ควรตรวจตราจดหมายที่ส่งมาที่บ้านหรือที่อยู่ที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งให้เราซึ่งเป็นผู้ร้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร และหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามโดยเร็ว
 • ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ควรติดตามขอดูเอกสารพยานหลักฐานในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หากเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการโต้แย้งคัดค้านเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
 • ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงพยานหลักฐานใดๆ หากไม่มีความชำนาญพอในรายละเอียดที่เป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะทาง ควรจัดเตรียมบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องดังกล่าว ไปพร้อมกับผู้ร้องเพื่อช่วยชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบได้
 • หากไม่ได้รับความสะดวกควรติดต่อขอเข้าพบเพื่อชี้แจงปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงในหน่วยงานนั้น
 • การใช้สิทธิทางศาล

  • การใช้สิทธิในการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดรายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ชาวประมง และกิจการอื่นๆบริเวณชายหาด โดยการฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย
  • การใช้สิทธิในการฟ้องเพื่อให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟ้องเป็นคดีปกครองให้หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถไล่เบี้ยค่าเสียหายกับบริษัทที่เป็นผู้ก่อมลพิษได้

      ทั้งนี้การฟ้องร้องดำเนินคดีมีรายละเอียดในการดำเนินการ ประชาชนควรปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความก่อนใช้สิทธิ

 

 

  อ้างอิง : โครงการการจัดทำคู่มือการประเมินความเสียหายจากระบบนิเวศและทะเลจากน้ำมันรั่วไหล

                 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign