Category: EnLAW กับสื่อสาธารณะ

สฤณี อาชวานันทกุล : เมื่อมาตรา 44 ตัดช่องทางในการรับผิด ก็ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559)…

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตอนที่ 3 : สฤณี อาชวานันทกุล       กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

เรื่องกระแสโลก และนัยยะของมาตรา 44 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการนิยามไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ในรายงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติ ชื่อ Our Common Future (ชื่อเล่น The Brundtland Report)  บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ว่า“การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่ตอบสนองคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต” การพัฒนาต้องคำนึงถึงคนรุ่นหลังด้วย ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มี การประชุมริโอมีการพัฒนาแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ มีช่วงหนึ่ง UN พยายามโปรโมท เศรษฐกิจเขียว เมื่อเกิดวิกฤตการเงินเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำให้โลกเริ่มเห็น ว่าการรับเอาแนวคิดทุนนิยมสุดขั้วทำให้เกิดปัญหา อ่านต่อ

ชมย้อนหลัง: บันทึกการเสวนา “คำสั่ง คสช.มาตรา 44…อำนาจที่ศาลไม่(อาจ)ตรวจสอบ: กรณีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559”

 


วิดีโอบันทึกการเสวนาสาธารณะ

“คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ
: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ”

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุมจิ๊ดเศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อ่านต่อ

‘ประเทศไทยเปื้อนพิษ ‘ ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

“ประเทศไทยเปื้อนพิษ” ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

Thailand_Toxic map

ในงาน Thailand Research Expo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้หยิบผลการศึกษาเรื่อง ‘ประเทศไทยเปื้อนพิษ’ ขึ้นเสวนา  เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ

ส่วนหนึ่งของการศึกษาคือ  ‘วิศวกรรมทางเลือกช่วยฟื้นฟูห้วยคลิตี้’ นำเสนอว่า การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้นอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดพิษตะกั่วโดยปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยแล้วยังมีทางเลือก ในการฟื้นฟูตะกอนท้องน้ำปนเปื้อนสารพิษได้อีก 2 วิธีคือ การขุดลอกตะกอนไปฝังกลบและการครอบตะกอนปนเปื้อนไว้

นอกจากกรณีคลิตี้แล้ว ผลการศึกษาดังกล่าว ยังนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอีกหลายพื้นที่  เช่น น้ำบ่อตื้นปนเปื้อนมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง   การปนเปื้อนของแคดเมียมในดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และการปนเปื้อนสารพิษจากบ่อขยะในตำบลหนองแหน  อำเภอพนามสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานวิจัยเรื่อง ประเทศไทยเปื้อนพิษ เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งของกลุ่ม นักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านผู้อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนถกเถียง และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อหวังจะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

ศึกษาปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ เพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/300

1.Board Research-Klity-s

 

 

 

 

Slider by webdesign