Category: EnLAW กับสื่อสาธารณะ

13 มิ.ย.62 พิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน

ศาลปกครองระยองพิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน รวมถึงวินิจฉัยว่าหน่วยงานรัฐเท่านั้นมีอำนาจฟ้องไล่เบี้ยค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ ชาวบ้านเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ ยืนยันพื้นที่ยังมีปัญหาการปนเปื้อนมลพิษหลายจุด พร้อมเป็นห่วงคำวินิจฉัยไม่ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ

คุณพิชัย อุทัยเชฏฐ์ : ในขณะที่ประชาชนให้ความสำคัญ แต่ภาครัฐกลับเห็นเป็นอุปสรรค (คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559)…

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตอนที่ 5 :  คุณพิชัย อุทัยเชฏฐ์     อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เวลาที่ผมไปอยู่ในกระบวนการทำงานการมีส่วนร่วมในการจัดทำผังเมือง ค่อนข้างจะวังเวงมาก เคยไปประชุมเรื่องผังเมืองในภาคใต้ มีคนมาร่วมเพียง 12 คน นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านพูดกัน  สาเหตุที่มีคำสั่งที่ 4/2559 เพราะ เมื่อก่อนเราออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่ค่อยกระทบกับส่วนราชการและประชาชนมากเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อก่อนเราออกกฎกระทรวงมีขอบเขตเฉพาะในเขตเมือง เดิมทำพื้นที่เมือง พื้นที่จะไม่กว้างขวางนัก เขตจะไม่เยอะ แต่เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี กำหนด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง วางผังเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ ก็เลยทำให้ต้องมีการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดให้ครบทั้งประเทศตามนโยบาย อ่านต่อ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล : สังคมไทยเป็นผู้ได้รับผลกระทบของการใช้มาตรา 44 ร่วมกัน (คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559)…

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตอนที่ 4 : รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล      หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ คือทุกกลุ่ม อยากใช้อำนาจตามมาตรา 44 แบบไหนก็ได้  เป็นเรื่องใหญ่มาก  เมืองไทยมีปัญหารัฐประหารมาเยอะ  การรัฐประหารไม่ใช่การใช้อำนาจทางกายภาพ เช่น อาวุธ อย่างเดียวแต่มันต้องมีกลไกหรือสถาบันที่มารองรับให้มันอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งศาลและตุลาการมีบทบาทที่สำคัญ  เรามักจะเข้าใจว่าศาลคอยตัดสินเรื่องต่างๆ ไปตามหลักวิชาการ เป็นธรรม ไม่มีทัศนตติใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในทศวรรษนี้มันได้พังทลายไปหมดแล้ว อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign