Category: คดีสิ่งแวดล้อม

ยกฟ้องสหวิริยาฯ ศาลชี้คำสั่งเพิกถอนที่ดิน 52 แปลงทับที่ป่าชายเลนบางสะพาน ถูกต้องแล้ว

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1265, 1335/2553 กรณีเครือบริษัทสหวิริยาฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินออกคำสั่งเมื่อปี 2553 ให้เพิกถอนและแก้ไขหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3 ก.) 52 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 800 ไร่ในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีชาวบ้านบางสะพานกว่า 100 คนเดินทางมาร่วมฟังคำตัดสิน   

อ่านต่อ

ไม่รับฟ้องเพิกถอนคำสั่ง คสช. 4/2559 ยกเว้นผังเมือง ศาลปกครองชี้ไม่มีอำนาจตรวจสอบ รธน. มาตรา 44

ศาลปกครองสูงสุดสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 ยกเว้นผังเมืองสำหรับกิจการพลังงานและการจัดการขยะ ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน – ศาลชี้คำสั่งออกโดยอำนาจรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาตรา 44 ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุด ศาลปกครองไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ – ทนายชวนตั้งคำถาม “เราจะปล่อยให้สังคมไทยมีการใช้อำนาจรัฐที่ตรวจสอบไม่ได้แบบนี้หรือ”

อ่านต่อ

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง

คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

ประเภทคดี           ปกครอง

คู่ความ                  นายสมบัติ รัตนโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน                           ผู้ฟ้องคดี

                           ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6                                  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์                               ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

                           บริษัท อิสเทริ์น ที พี เคแค็ปปิตอล จำกัด                                 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

เรื่อง                    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง               

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518

คำขอท้ายคำฟ้อง: ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน

  1. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ
  2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ ของ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ และคำสั่ง
    ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต
  3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 12/2555-27/2555 และเลขที่ 31/2555-49/2555 รวม 35 ฉบับ และการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต

banpho-decision-dismissed

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign