Category: ชวนอ่าน

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว: ย้อนฟังเสียงคัดค้านของประชาชน (ที่ สนช. ไม่สนใจรับฟัง)

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อช่วงต้นปี 2562 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีผลเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับเดิม พ.ศ.2535 ในสาระสำคัญหลายเรื่อง เช่น นิยามของโรงงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย การก่อสร้างโรงงานได้ก่อนมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และการปรับเปลี่ยนให้ใบอนุญาตไม่มีวันหมดอายุ

 

อ่านต่อ

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่

โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ที่มาภาพ : ขบวนการอีสานใหม่

บริบทการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายพ่วงด้วยโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบันหลายจังหวัดในภาคอีสานมีโรงงานน้ำตาลทรายเกิดขึ้นหลายแห่ง แต่ละแห่งจะมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโดยการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นโครงการภาคสนับสนุน รวมถึงการนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการผลิตขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้องมีการตั้งโรงงานกระจายกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยต้องหาเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญากับแต่ละบริษัทเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าวจึงประกอบด้วยเกษตรกรซึ่งเดิมทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก

อ่านต่อ

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน

 

เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ในพื้นที่ได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 4 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign