Category: ชวนอ่าน

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อ่านต่อ

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว: ย้อนฟังเสียงคัดค้านของประชาชน (ที่ สนช. ไม่สนใจรับฟัง)

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อช่วงต้นปี 2562 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีผลเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับเดิม พ.ศ.2535 ในสาระสำคัญหลายเรื่อง เช่น นิยามของโรงงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย การก่อสร้างโรงงานได้ก่อนมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และการปรับเปลี่ยนให้ใบอนุญาตไม่มีวันหมดอายุ

 

อ่านต่อ

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่

โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ที่มาภาพ : ขบวนการอีสานใหม่

บริบทการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายพ่วงด้วยโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบันหลายจังหวัดในภาคอีสานมีโรงงานน้ำตาลทรายเกิดขึ้นหลายแห่ง แต่ละแห่งจะมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโดยการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นโครงการภาคสนับสนุน รวมถึงการนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการผลิตขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้องมีการตั้งโรงงานกระจายกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยต้องหาเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญากับแต่ละบริษัทเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าวจึงประกอบด้วยเกษตรกรซึ่งเดิมทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign