Category: ชวนอ่าน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยจะมีผลใช้บังคับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

            ตามที่ EnLAW ได้ติดตามการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอแก้ไขจนกระทั่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นี้เป็นการแก้ไขเฉพาะในส่วนของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)เท่านั้น

            แม้ว่าที่ผ่านมาภาคประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหาข้อบกพร่องและข้อเสนอต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติฯนี้ แต่ก็ไม่ได้ถูกรับฟังอย่างแท้จริง เช่น เนื้อหาในพระราชบัญญัติฯฉบับแก้ไขยังคงสอดแทรกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2559 ที่เสมือนเป็นช่องทางให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐสามารถจัดหาผู้ดำเนินโครงการได้ก่อนโดยไม่ต้องรอให้รายงาน EIA/EHIA ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

            อย่างไรก็ตาม EnLAW ยังคงติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ต่อไป

———

**EIA – โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
**EHIA -โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

———
อ่านเพิ่มเติม :
.
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อการแก้ไขร่างกฎหมายฯ : https://goo.gl/qkTmv2
.
รวมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขร่างกฎหมายฯ : https://goo.gl/rHeqwx
.
งานเสวนาวิชาการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม “คุ้มครองหรือลดทอน” มาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : https://goo.gl/Fw8Pzo
.
บทความ “เมื่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมถูกทำให้กลายเป็นกฎหมายส่งเสริมการลงทุน” : https://goo.gl/rfidyu

บทความรอบเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 กับสถานการณ์การเคลื่อนไหวการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่)

         จากสถานการณ์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวมีนัยยะสำคัญที่ควรจะพูดถึงโดยจะขอกล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับหลักสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อ่านต่อ

ถอดรหัส : มติชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา

       

สันติ โชคชัยชำนาญกิจ

ที่มาจาก facebook : Santi Choakchaichamnankit 

        ถ้อยแถลงของ รมว.กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 2 กพ. ที่ผ่านมาเรื่องการเลื่อนกำหนดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาออกไป 3 ปี ทำให้เกิดคำถามขึ้นในฝ่ายชาวบ้านผู้คัดค้านว่า ในทางปฏิบัติแล้วมติกระทรวงพลังงานครั้งนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่ ? อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign