Category: สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย”

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้องมีการคำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยชุมชนต้องมีความเข้าใจว่าพวกเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดได้บ้าง  เป็นความท้าทายระหว่างการพัฒนาและการรักษาทรัพยากร เราจะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่มีการใช้สอยทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด จนเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมการอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย” ขึ้น ณ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มชาวบ้านผู้ที่สนใจจำนวน 30 คนโดยประมาณ และนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 30 คน  อ่านต่อ

ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี: ขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร

         

           วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนมอบอำนาจให้ทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)เป็นผู้ดำเนินคดีร่วมกับชาวบ้านในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร  ณ ศาลปกครองอุดรธานี
อ่านต่อ

ปัญหาบ้านพักผู้พิพากษาบนดอยสุเทพ กับการ(ไม่)มีส่วนร่วมของประชาชน

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

 คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

            ถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ต่อการก่อสร้างอาคารทำการและบ้านพักอาศัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5[1] ยังคงไม่สามาถนำไปสู่ข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้และข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับภาคประชาชนสังคมยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ในเร็ววัน  คำชี้แจงของสำนักงานศาลยุติธรรมและมติของ ก.บ.ศ. มีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติก่อนการดำเนินโครงการนี้  ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็น่าจะไม่เกิดขึ้น  ประเด็นดังกล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign