Category: สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ ตำบลโพกรวม

ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน กับชาวบ้าน ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์

หลังจากชาวบ้านตำบลโพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 9.9 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน จึงได้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในถิ่นฐานของตัวเอง เนื่องจากชาวบ้าน ตำบลโพกรวม มีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ทำให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่นี้เป็นการก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพหลักของชุมชนและคนในพื้นที่

ตัวแทนชาวบ้านตำบลโพกรวมจึงได้ประสานไปยัง มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาให้ความรู้เรื่องกระบวนการใช้สิทธิของคนในชุมชนเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับนักวิชาการเคยได้ลงไปให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างหากโรงไฟฟ้านี้ได้เริ่มดำเนินการ อ่านต่อ

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์ใกล้แหล่งชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00-13.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ร่วมกันจัดเวทีให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อประชาชน  อ่านต่อ

การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย”

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้องมีการคำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยชุมชนต้องมีความเข้าใจว่าพวกเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดได้บ้าง  เป็นความท้าทายระหว่างการพัฒนาและการรักษาทรัพยากร เราจะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่มีการใช้สอยทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด จนเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมการอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย” ขึ้น ณ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มชาวบ้านผู้ที่สนใจจำนวน 30 คนโดยประมาณ และนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 30 คน  อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign