Category: EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 2) : คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560

+++ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 +++

หนึ่งในเนื้อหาส่วนสำคัญของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 
คือ การตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพื่อทำหน้าที่อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการกำหนดนโยบายและการอนุมัติอนุญาตโครงการหรือแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  อ่านต่อ

ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ถึง
        (1) นายกรัฐมนตรี
        (2) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
        (4) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการ
         10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         11.00 น. ที่รัฐสภา
         14.00 น. ที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยมีรายละเอียดข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื้อหาและกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ดังนี้ อ่านต่อ

รวมข่าว เอกสาร และสถานการณ์การเคลื่อนไหว ต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

    สืบเนื่องจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาออกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเอกฉันท์ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวาระแรกแล้วนั้น ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign