Category: EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อรัฐขยายอำนาจให้ทุน กรณี มาตรา 44 ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี

นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน

เจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมือง ที่เกิดขึ้นก็เพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประชาชนและควบคุมอำนาจรัฐและทุนไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ของประชาชน อาทิ การกำหนดโซนนิ่งพื้นที่อยู่อาศัย การกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม การกำหนดพื้นที่ทำเกษตรกรรมและการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น   ในการจัดทำผังเมืองรวมปัจจุบัน   ได้มีการจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่ากระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบตามที่ประชาชนต้องการก็ตาม  แต่ก็ถือว่ากฎหมายผังเมืองประชาชนยังสามารถใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองได้ อ่านต่อ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 1) : รู้หรือไม่ ? แม้ยังไม่มี พ.ร.บ.อีอีซี แต่ก็มีคำสั่ง คสช. 2/2560 บังคับใช้อยู่ !!

รู้หรือไม่ ? แม้ยังไม่มี พ.ร.บ.อีอีซี แต่ก็มีคำสั่ง คสช. 2/2560 บังคับใช้อยู่ !!

เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า ‘ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี’ กำลังถูกผลักดันให้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยความเร่งรัด เพราะเมื่อ ครม.มีมติอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เพียงเวลาไม่นาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ ได้ลงมติเอกฉันท์ รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกพูดถึงมากขึ้น 

แต่ขณะที่ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังไม่คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ รัฐบาล คสช. ได้เร่งเดินหน้านโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยอาศัยอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตระเตรียมดำเนินการต่างๆไปพลาง อุดช่องว่างความล่าช้าในการตรากฎหมายปกติที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 หรือหากนับถึงวันนี้ก็ใช้มานานกว่า 10 เดือนแล้ว! 

โดยเนื้อหาต่างๆ ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 โดยเฉพาะการรวบอำนาจการตัดสินใจต่างๆมาไว้ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด ยังคงถูกยกมากำหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกือบทั้งหมด และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 นี้จะยังมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้บังคับ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาแทนที่ 

ในระหว่างที่ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังไม่ผ่านออกมา การติดตามทำความเข้าใจเนื้อหาและผลกระทบของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน 

อ่านรายละเอียดคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 ได้ที่ http://enlawfoundation.org/…/uplo…/ncpo-head-order2-2560.pdf

 

อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตอนที่ 2

อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตอนที่ 3 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 3) : อำนาจพิเศษ คสช.มาตรา 44 เร่งรัด อีอีซี ไม่ต้องรอตรากฎหมาย

++ อำนาจพิเศษ คสช.มาตรา 44 เร่งรัด อีอีซี ไม่ต้องรอตรากฎหมาย ++

ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังไม่คลอดออกมา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้มีความล่าช้าไม่ทันต่อความเร่งรีบทางนโยบาย อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign